Ekologija

  1. Početna
  2. Ekologija

Očuvanje prirode je naša misija. Našim potomcima želimo da ostavimo zemlju vrednu življenja. Takođe, zaštita okoline i prirode stvara mogućnosti za nova radna mesta.
Da bismo trajno održali našu egzistenciju, oslanjamo se na održivu ekološku i energetsku politiku prilagođenu tehnologiji i inovacijama.
Prvi koraci za politiku dobre zaštite životne sredine u Srbiji koja vodi ekonomskom uspehu i društvenoj odgovornosti je širenje podsticanja obnovljivih izvora energije i ubrzavanje širenja elektroenergetskih mreža.
Zbrinjavanje otpada ‒ jedan od najvećih ekoloških problema. Taj problem planiramo da rešimo na sledeće načine:
⦁ Pravilnikom o katalogu otpada(vrste otpada);
⦁ Klasifikovanjem otpada u skladu sa potrebom za praćenje, kao i njegove opasnosti u odnosu na sadržaj opasnih supstanci;
⦁ Uredbom o odlaganju i preradi istog;
⦁ Obavezom odvojenog prikupljanja otpada.


Korak od odlaganja do kružne ekonomije predstavlja značajnu promenu svesti, čiji je cilj očuvanje prirodnih resursa i upravljanje otpadom na ekološki prihvatljiv način.
Održivo unapređenje zaštite životne sredine i klime kao i efikasnost resursa, igraju ključnu ulogu u tome. Hijerarhija otpada definiše osnovni protok prevencije otpada, njegove ponovne upotrebe, recikliranje i upotrebu energije otpada i konačno, odlaganje otpada. Pored ekoloških efekata, moraju se u obzir uzeti i ekonomski, tehnički i socijalni.
Otpad se mora odvojeno prikupljati od samog početka, kako bi se u potpunosti iskoristio materijalni potencijal različitih tokova otpada. Otpad iz domova ‒ papir za reciklažu, otpadno staklo, plastični otpad i biootpad trebalo bi da se prikupljaju odvojeno.
Sistem kaucije je uspešan u mnogim zemljama, zašto ne i kod nas? Pod sistemom kaucije se podrazumeva vraćanje ambalaže prodavcu ili posebnim mašinama za preuzimanje iste u cilju pospešivanja reciklaže. Podsticaj potrošača je vraćanje depozita koji je dat pri kupovini. Kaucija se odnosi kako na plastičnu, tako i na staklenu ambalažu.
Odgovornom politikom za recikliranje plastičnih i staklenih boca, ohrabruju se kompanije da svoje proizvode isporučuju u plastičnim ili staklenim bocama za višestruku upotrebu.
Višestrukom upotrebom se smanjuje emisija CO2 po boci u opticaju, jer se mora proizvesti manje novih boca. Proces pranja i sterilizacije postojećih boca je u velikoj meri ekološki prihvatljiviji u smislu proizvodnje CO2, nego proizvodnja novih boca za jednokratnu upotrebu.

Biootpad
Odvojeno skupljanje organskog otpada predstavlja važan doprinos zaštiti prirode i klime.Na gradskom i opštinskom nivou treba obezbediti građanima odvojeno sakupljanje biootpada iz domaćinstva i vrtnog otpada. Ova obaveza je neophona kako bi se dragoceno biogorivo moglo prikupiti i iskoristiti u celoj zemlji i time se dao važan doprinos zaštiti prirode, resursa i klime.
Kompostovanjem biootpada mogu se proizvesti kompost i tlo bez treseta koji zamenjuje konvencionalna đubriva. Takođe, biootpad proizvodi biogas koji ne šteti klimi.