Statut

  1. Početna
  2. Statut

Član 1
Naziv Udruzenja je: “Трећи пут“ ili latinicom Treći put. Engleski prevod je “Alternative road“
Sedište Udruženja je u Beogradu.
Udruženje svoju delatnost vrši na područiju Republike Srbije.
Udruženje Treći Put je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti društveno-političkih procesa, političkog obrazovanja i zaštiti ljudskih prava.
PROGRAMSKI CILJEVI
Član 2
⦁ Ekonomski jaka Srbija, sa povlasticama za lokalnu poizvodnju, a ne za strane kompanije;
⦁ Sela koja su ponovo mesta gde mladi žele da žive i ostaju, sa svim pogodnostima grada, a slobodom sela;
⦁ Za seljake fiksne cene otkupa proizvoda i pomoć u izvozu i osnivanju zadruga, i garantovana državna pomoć za grane koje je danas uživaju. Zaštita od zelenaša i profitera koji pljačkaju seljake;
⦁ Prava radnika na minimalni lični dohodak koji je u skladu sa potrošačkom korpom i zakoni koji će štititi radnike na radnom mestu i garantovati dostojanstven rad;
⦁ U Srbiji neće biti gladnih: obrok i sklonište su ljudsko pravo i dostojanstvo i mi ćemo kroz fondove solidarnosti naći prostora za sve;
⦁ Zakon i poštovanje zakona o bezbednosti na radu;
⦁ Obavezno prijavljivanje svih radnika, uz smanjenje dažbina državi sa sadašnjih 64% od dohotka na 45%. Mi hocemo da su svi prijavljeni i da državni budžet dobija finansijska sredstva od što više ljudi, ali u manjem iznosu, tako da se ne oštete ni radnici ni poslodavci ni država;
⦁ Smanjiti PDV na 15% ‒ da bude najniži u Evropi, dok se životni standard ne poveća;
⦁ Niski porezi za kompanije koje rade u Srbiji i investiraju u ljude, inrastrukturu i proizvodne kapacitete;
⦁ Pomoć domaćim kompanijama u formi nepovratnih sredstava i kredita kao i oslobađanje od poreza u prve tri godine poslovanja;
⦁ Poreske olakšice svim izvoznicima, bez obzira na delatnost i pomoć u koordinaciji i plasmanu;
⦁ Osnovati Agenciju za izvoz, zaštitu i registraciju svih domaćih proizvoda – Made in Serbia;
⦁ Sloboda medija i kontrola samo od strane profesionalnih udruženja, bez uticaja države;
⦁ Lična svojina je apsplutna i neprikosnovena;
⦁ Nezavisnost sudstva i tužilaštva od bilo kakvog političkog uticaja, kao i zabrana istima da učestvuju u politici. Sudije da se biraju od strane profesionalnih tela koja bi bila zadužena i za njihovo razrešenje. Ustavni sud da se bira dvotrećinskom većinom u parlamentu;
⦁ Kultura je nacionalno dobro i finansiraće se iz budžeta Republike Srbije;
⦁ Institucije kulture će imati kreativnu i upravnu autonomiju neophodnu za stvaralaštvo;
⦁ Srbija koja će se boriti protiv korupcije na svim nivoima, a počeće kako od glave, tako i od repa;
⦁ Strategija razvoja novih industrija u cilju ekonomskog razvitka države i dobro plaćenih poslova kako za visokoobrazovane tako i za radnike. Ova strategija mora imati i konkretne aktivnosti i agencije koje će imati jasne ciljeve za jednu, dve i pet godina;
⦁ Mi želimo razvitak hidroelektrana (koje neće daviti reke), struje koja će nastati sagorevanjem biomase, geotermalanom energijom, otvaranjem vetroparkova i solarnom energijom. Sve ovo, sa što više domaćeg proizvoda, a ne uvozne tehnologije;
⦁ Čista država bez kesa, otpada na svakom koraku i država koja ceni lepotu prirode i želi da je takvu ostavi svojim pokolenjima;
⦁ Za dostojanstvena primanja prosvetnih radnika i profesora;
⦁ Obrazovanje koje ne podstiče bubanje nego kreativnost i razmišljanje;
⦁ Treći put će se baviti političkom edukacijom i kulturom komunikacija jer mladi naraštaji moraju da znaju šta podrazumeva politika, da to nije sinonim za krađu i kako da se služe argumentima;
⦁ Poseban akcenat će biti na nepravdi koja je naneta penzionerima i ne samo da će se sve oduzete penzije vratiti, nego ćemo insistirati na dostojanstvu penzionera i na tome da novac koji su zaradili i investirali, dobijaju uredno i bez ucena.
U ostvarivanju svojih ciljeva Pokret će sarađivati sa drugim društvenim subjektima, udruženjima, sindikatima i političkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Pokret neće ulaziti u formalne saveze i neće podržavati partije, političke subjekte i organizacije čiji su programski ciljevi u suprotnosti sa načelima Trećeg puta.
Član 4
Rad i delovanje Pokreta su javni i u celini dostupni javnosti.
Javnost rada i delovanja organa članova Pokreta ostvaruje se kroz saradnju sa medijima, organizovanje javnih skupova, tribina, seminara, društvenih mreža, edukacijom omladine i odraslih u sferama politike i komunikacije i drugim, zakonom dozvoljenim sredstvima. 
SIMBOLI, PREDSTAVLJANJE I ČLANSTVO
Član 5
Pokret ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi logo pokreta, a po obodu naziv pokreta “Трећи пут“ i “Treći put” latiničnim pismom.
Logo pokreta je krug tegetplave boje koji simbolizuje trenutnu tamu i nemuštost koju razbija svetao, zelen, i optimističan put – Treći put. Treći put nije ni vlada ni opozicija, mi smo svoji, posebni – mi smo narod.
Štambilj pokreta je pravougaonog oblika, veličine 5×2,5 cm, u desnom gornjem uglu je utisnut logo udruženja, a u sredini je tekst:
Treći Put, Pokret za jedinstvenu Srbiju
Br.2312/2019
Beograd
Zastava Pokreta je tamnoplave boje sa zelenim putem koji počinje u donjem levom uglu, a završava se u gornjem desnom uglu. Promer je 2:1
Logo Pokreta može se koristiti na memorandumima, publikacijama, štampanom materijalu, kao i za javno oglašavanje Pokreta i prisustvo na društvenim mrežama.

Član 6
Pokret zastupa i predstavlja predsednik Pokreta. Ako je predsednik Pokreta sprečen da vrši svoju funkciju, Pokret zastupa i predstavlja zamenik predsednika Pokreta.
Ako je zamenik predsednika odsutan ili sprečen da vrši svoju funkciju, Pokret predstavlja i zastupa osoba koju imenuje Izvršni odbor na određeno ili neodređeno vreme.
ČLANSTVO
Član 7
Član Poketa može biti svaka punoletna osoba, državljanin Republike Srbije, koja prihvata ciljeve Pokreta i Statut i dobrovoljno potpiše pristupnicu Pokretu. Potpisivanjem pristupnice svaki član se obavezuje da se ponaša u skladu sa programom Pokreta i zastupa svaki programski aspekt u potpunosti.
Prava i dužnosti članstva počinju potpisivanjem pristupnice.
Član 8
Učlanjenje u Pokret vrši se na internetu ili preko Opštinskog odbora. Opštinski odbor je dužan da novog člana evidentira u centralnoj arhivi. 
PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA POKRETA
Član 9
Svaki član ima pravo da:
⦁ bude biran kao predsednik, potpredsednik, član Izvršnog odbora ili gradskih i opštinskih odbora;
⦁ slobodno izražava svoje mišljenje u Pokretu;
⦁ bude informisan o radu Pokreta;
⦁ aktivno doprinosi ostvarenju programskih ciljeva pokreta;
⦁ bude član Skupštine i aktivno učestvuje u svakoj odluci.
Svaki član ima obavezu da:
⦁ zastupa i afirmiše programske ciljeve Pokreta u javnosti;
⦁ poštuje Statut i odluke organa Pokreta;
⦁ radi na očuvanju ugleda Pokreta;
⦁ izmiruje članarinu.
ČLANARINA
Član 10
Član Pokreta je dužan da plaća godišnju članarinu, a visinu iste određuje Izvršni odbor Pokreta.
Opštinski odbori Pokreta mogu osloboditi plaćanja članarine one članove kojima je to nemoguće zbog finansijske situacije, a na zahtev člana.
Opštinski odbori Pokreta su dužni da vode evidenciju o plaćanju članarine na svojoj teritoriji i o tome podnesu izveštaj Izvršnom odboru najkasnije do 30. decembra tekuće godine.
Svi članovi Pokreta mogu pomagati Pokret u obliku priloga kao i drugih materijalnih i nematerijalnih vidova pomoći utvrđenih zakonom. 
PRESTANAK ČLANSTVA
Član 11
Članstvo u Pokretu prestaje:
⦁ istupanjem sopstvenom voljom;
⦁ po osnovu smrtnosti;
⦁ isključenjem iz Pokreta, kada Izvršni odbor konstatuje da član organizacije deluje suprotno interesima Pokreta.
Član 12
Izjava o istupanju iz Pokreta podnosi se nadležnom Opštinskom odboru u pisanom obliku.
Protiv člana čije je ponašanje i delovanje protivno odlukama organa Pokreta ili nečasnim delima i radnjama krši programska načela i ciljeve organizacije, sprovodi se disciplinski postupak koji može izreći sledeće mere:
⦁ Opomena. Donosi se za lakše povrede Statuta i neaktivnosti, kao i neispunjavanje zadatih obaveza od strane organa Pokreta;
⦁ Suspenzija članskih prava se izriče za uskraćivanje podrške Pokretu, kao i za neplaćanje članarine duže od godinu dana i za teže oblike povrede Statuta;
⦁ Isključenje se izriče za zloupotrebu položaja, ili zbog teškog krivičnog dela.
Član 13
Odluku o opomeni, odnosno suspenziji članskih prava donosi Izvršni odbor na predlog Opštinskog odbora, Disciplinske komisije ili predsednika Pokreta.
Odluka o disciplinskoj meri mora biti u pisanom obliku, obrazložena i sa poukom o pravnom leku i članu dostavljena preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem.
Član se u roku od osam dana moze žaliti Skupštini Pokreta koja može disciplinsku meru preinačiti, ukinuti ili potvrditi.
Odluka Skupštine je konačna. 
ORGANIZACIJA POKRETA
Član 14
Organi Pokreta koji deluju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije su:
⦁ Skupština
⦁ Predsednik
⦁ Potpredsednik
⦁ Izvršni odbor
⦁ Disciplinska komisija
⦁ Verifikaciona komisija
⦁ Stručni savet
Organi Pokreta koji deluju na teritoriji Republike Srbije su:
⦁ Gradski odbori
⦁ Opštinski odbori
Član 15
Za funkcionisanje organa Pokreta, potrebno je više od polovine članova tog organa da bude prisutno da bi se uspostavio kvorum.
Između dve Skupštine, organi Pokreta mogu vršiti imenovanja, promene, izmene i dopune u svom sastavu i koje se daju na verifikaciju i usvajanje na prvoj narednoj sednici Skupštine Pokreta.
Mandat izabranih članova u organe Pokreta traje četiri (4) godine i isti se članovi mogu izabrati na istu funkciju samo još jednom.
SKUPŠTINA POKRETA
Član 16
Skupština je najviši organ Pokreta i čine je svi članovi.
Skupština bira članove Izvršnog odbora, predsednika, potpredsednika, članove Verifikacione komisije, članove Disciplinske komisije.
Skupština predlaže kandidate za Stručni savet.
Skupština usvaja godišnji plan i prihvata završni godišnji izveštaj.
Skupština glasa o svim promenama u smernicama iz usvojenog godišnjeg plana.
Glasanje u Skupštini je onlajn i anonimno, kako za predloge plana, usvajanje plana, tako i u vezi sa promenama i na kraju, sa završnim godišnjim izveštajem.
Član 17
Skupština može biti izborna, redovna i vanredna.
Izborna skupština Pokreta održava se svake četiri godine, saziva je predsednik ili potpredsednik na osnovu odluke Izvršnog odbora.
Skupštinom predsedava predsednik Pokreta, a u njegovom odsustvu potpredsednik Pokreta.
Redovne sednice održavaju se jednom godišnje na osnovu odluke Izvršnog odbora i saziva je predsednik Pokreta i istom predsedava, a u njegovom odsustvu potpredsednik Pokreta.
Vanredna sednica Skupštine saziva se na osnovu odluke predsednika Pokreta, potpredsednika Pokreta, Izvršnog odbora ili jedne trećine ukupnog broja članova Skupštine.
Vanrednu sednicu Skupštine zakazuje predsednik ili potpredsednik Pokreta i to najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja pisanog zahteva za njeno sazivanje. Ukoliko se u ovom roku ne zakaže vanredna sednica Skupštine, sazvaće je organ koji je zahtevao njeno održavanje.
Mandat člana Skupštine prestaje izlaskom iz Pokreta. 
NADLEŽNOST SKUPŠTINE
Član 18
Skupština Pokreta:
⦁ Donosi Statut Pokreta i usvaja njegove izmene i dopune;
⦁ Donosi Program Pokreta i usvaja njegove izmene i dopune;
⦁ Utvrđuje strategiju, kratkoročnu i dugoročnu politiku Pokreta;
⦁ Donosi odluku o prestanku rada Pokreta;
⦁ Donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pokreta;
⦁ Donosi Statutarnu odluku za gradske i opštinske odbore;
⦁ Razmatra i usvaja izveštaj Izvršnog odbora;
⦁ Razmatra i usvaja izveštaj Verifikacione komisije;
⦁ Razmatra i usvaja izveštaj Disciplinske komisije;
⦁ Usvaja planove i programe rada;
⦁ Bira i razrešava predsednika i potpredsednika Pokreta;
⦁ Bira i razrešava članove Izvršnog odbora;
⦁ Bira i razrešava članove Disciplinske komisije;
⦁ Bira i razrešava članove i predsednika Verifikacione komisije;
⦁ Donosi poslovnik o svom radu;
⦁ Saziva i kontroliše izbore na svim nivoima Pokreta;
⦁ Bira i razrešava zapisničara;
⦁ Donosi konačnu odluku po pitanju žalbi, disciplinskih postupaka, isključenja i drugih nadležnosti.
ODLUČIVANJE U SKUPŠTINI POKRETA
Član 19
Skupština Pokreta donosi odluke većinom glasova.
Član 20
Sednicom skupštine Pokreta predsedava predsednik ili potpredsednik Pokreta kada je predsednik sprečen.
Ako su i predsednik i potpredsednik sprečeni da vrše svoju funkciju predsedavanja sednicom, tada sednicom predsedava predsednik Izvršnog odbora Pokreta.
Vođenje sednice Skupštine Pokreta i glasanje na sednicama Skupštine utvrđuju se Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine Pokreta.
PREDSEDNIK POKRETA
Član 21
Predsednik Pokreta predstavlja, zastupa i rukovodi Pokretom kao zakonski zastupnik. Mandat predsednika Pokreta traje četiri godine sa pravom jednog reizbora.
Predsednika Pokreta bira Skupština na Izbornoj skupštini. Kandidat može da bude svaki član Skupštine i mora podneti kandidaturu na godišnjoj skupštini pred redovne izbore. Ukoliko ima više kandidata, izbor se vrši u dva ili više krugova dok jedan od kandidata ne dobije 50% + 1 glas.
Predsednik Pokreta za svoj rad odgovara Skupštini Pokreta.
PRESTNAK FUNKCIJE PREDSEDNIKA
Član 22
Predsedniku Pokreta funkcija prestaje istekom mandata.
Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija predsedniku prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Pokretu i opozivom od strane Skupštine Pokreta.
Skupština može većinom od ukupnog broja članova opozvati predsednika Pokreta ako ne izvršava odluke Skupštine i ako ne poštuje Program i Statut Pokreta.
Član 23
Postupak za opoziv predsednika Pokreta pokreće se na predlog Izvršnog odbora ili jedne trećine Skupštine Pokreta. Zahtev za opoziv je u pisanoj formi i ukoliko dolazi od Skupštine Pokreta, mora imati potpise jedne trećine članstva Pokreta.
Kada je pisani zahtev podnet, ovlašćeni organi imaju 30 dana do sazivanja sednice Skupštine.
Ukoliko je predsednik opozvan ili smenjen, do izbora novog predsednika vršilac dužnosti će biti potpredsednik ili predsedik Izvršnog odbora.
Izborna Skupština se mora održati najkasnije 90 dana od datuma razrešenja predsednika Pokreta. 
NADELŽNOST PREDSEDNIKA POKRETA
Član 24
Predsednik Pokreta:
⦁ Predstavlja i zastupa Pokret u skladu sa Zakonom, Statutom i Programom Pokreta u zemlji i inostranstvu;
⦁ Izvršava odluke Skupštine i sprovodi politiku Pokreta u okviru Programa i utvrđuje i iznosi stavove Pokreta;
⦁ Saziva i predsedava sednicama Skupštine;
⦁ Delegira određena zaduženja ostalim funkcionerima Pokreta;
⦁ Daje predloge i mišljenja o saradnji sa drugim pokretima, strankama, partijama, sindikatima i udruženjima;
⦁ Donosi odluku o formiranju opštinskih i gradskih odbora na predlog Izvršnog odbora Pokreta;
⦁ Imenuje i razrešava poverenike i predsedničke kandidate opštinskih i gradskih odbora na predlog Izvršnog odbora Pokreta;
⦁ Donosi odluku o raspuštanju opštinskih i gradskih odbora na predlog Izvršnog odbora Pokreta;
⦁ Odlučuje o razrešenju predsednika opštinskih i gradskih odbora na predlog Izvršnog odbora Pokreta;
⦁ Bira i razrešava članove Centralonog izbornog štaba;
⦁ Podnosi disciplinski postupak i donosi odluku o disciplinskim merama;
⦁ Određuje lice koje je odgovorno za finansijsko poslovanje i vođenje knjiga;
⦁ Daje punomoćje za zastupanje Pokreta pred sudovima i drugim organima;
⦁ Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Pokreta;
⦁ Izvršava poslove koje mu poveri Skupština.
POTPREDSEDNIK POKRETA
Član 25
Potpredsednik Pokreta zamenjuje predsednika Pokreta u slučaju sprečenosti ili odsustva i obavlja poslove koje mu poveri predsednik Pokreta.
U slučaju prestanka funkcije predsednika, potpredsednik Pokreta je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine i to najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka funkcije predsednika Pokreta.
Potpredsednik Pokreta za svoj rad odgovara Skupštini i predsedniku Pokreta.
Potpredsednika Pokreta bira Skupština, a kandidati sami podnose kandidaturu. Izbor je kao i za predsednika pokreta, ponavlja se dok jedan kandidat ne dobje 50%+1.
Mandat potpredsednika Pokreta traje četiri godine sa mogućnošću jednog reizbora.
PRESTANAK FUNKCIJE POTPREDSEDNIKA
Član 26
Potpredsedniku Pokreta funkcija prestaje istekom mandata.
Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija potpredsednika Pokreta prestaje: ostavkom, prekidom članstva u Pokretu i opozivom od strane Skupštine Pokreta.
Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija predsednika prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Pokretu i opozivom od strane Skupštine Pokreta.
Skupština može većinom od ukupnog broja članova opozvati predsednika Pokreta ako ne izvršava odluke Skupštine i ako ne poštuje Program i Statut Pokreta.
Postupak za opoziv predsednika Pokreta pokreće se na predlog predsednika, Izvršnog odbora ili jedne trećine Skupštine Pokreta. Zahtev za opoziv je u pisanoj formi i ukoliko dolazi od Skupštine Pokreta, mora imati potpise jedne trećine članstva Pokreta.
Na sednici na kojoj je doneta odluka o opozivu potpredsednika Pokreta, Skupština će izabrati novog v.d. potpredsednika čiji mandat traje do novih opštih izbora.
I

ZVRŠNI ODBOR
Član 27
Izvršni odbor je izvršna struktura Skupštine koji redovno zaseda i analizira sveukupnu situaciju, zauzima konkretne stavove i preduzima operativne mere koje su neophodne za funkcionisanje Pokreta.
SASTAV IZVRŠNOG ODBORA
Član 28
Izvršni odbor Pokreta broji sedam članova i to: predsednik, podpredsednik, sekretar i pet članova Izvršnog odbora.
Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine sa pravom jednog reizbora.
NADLEŽNOST IZVRŠNOG ODBORA
Član 29
Izvršni odbor:
⦁ Odgovara za sprovođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora;
⦁ Odlučuje o pitanjima organizacije rada u Pokretu;
⦁ Donosi odluku o stalnom ili povremenom angažovanju zaposlenih lica u Pokretu;
⦁ Imenuje predsednika i sekretara Izvršnog odbora;
⦁ Donosi poslovnik o svom radu;
⦁ Organizuje, prati, analizira, usklađuje i kontroliše rad gradskih i opštinskih odbora;
⦁ Predlaže predsedniku Pokreta osnivanje i raspuštanje opštinskih i gradskih odbora;
⦁ Predlaže imenovanje i razrešenje poverenika i opštinskih i gradskih predsednika odbora u osnivanju;
⦁ Vodi centralnu evidenciju članova Pokreta;
⦁ Imenuje portparola i medijski tim Pokreta;
⦁ Obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i drugim dokumentima Pokreta.
Izvršni odbor se sastaje jednom mesečno.

SAZIVANJE I RAD IZVRŠNOG ODBORA
Član 30
Sednicu Izvršnog odbora zakazuje i njome predsedava predsednik Izvršnog odbora, a u njegovom odsustvu i sprečenosti, sednicu zakazuje sekretar Izvršnog odbora.
Sednica Izvršnog odbora može se održati ako na njoj prisustvuje više od polovine od ukupnog broja članova, a mogu se održati elektronskim putem, preko Skajpa ili telefonom.
Izvršni odbor donosi odluke prostom većinom glasova.
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini Pokreta i predsedniku Pokreta.
VERIFIKACIONA KOMISIJA
Član 31
Skupština Pokreta bira i razrešava Verifikacionu komisiju od tri člana koju čine predsednik i dva člana.
Verifikaciona komisija vrši evidenciju i verifikaciju kandidata za sve funkcije u Pokretu.
Verifikaciona komisija vrši brojanje glasova u svim izborima u Pokretu.
Mandat članova Verifikacione komisije traje četiri godine bez prava reizbora.
Za svoj rad članovi Verifikacione komisije odgovorni su Skupštini Pokreta.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
Član 32
Disciplinska komisija ima predsednika komisije i dva člana koje bira i razrešava Skupština Pokreta.
Komisija postupa po pritužbama, žalbama, i disciplinskim prijavama i donosi disciplinsku meru koju proseleđuje Izvršnom odboru na razmatranje i usvajanje.
Konačnu disciplinsku meru donosi Skupština Pokreta.
Mandat članova Disciplinske komisije traje četiri godine bez mogućnosti reizbora.
Za svoj rad članovi Disciplinske komisije odgovorni su Skupštini Pokreta.
STRUČNI SAVET POKRETA
Član 33
Odluku o formiranju Stručnih saveta Pokreta donosi Skupština na predlog predsednika Pokreta. Članovi Stručnog saveta se raspuštaju od strane Skupštine Pokreta na inicijativu Izvršnog odbora ili predsednika Pokreta, a mandat im traje četiri godine sa pravom jednog reizbora.
Stručni savet broji devetnaest članova i to: predsednika, zamenika i sedamnaest članova.
Stručni saveti Pokreta se formiraju iz oblasti života i rada celokupnog društva i imaju za cilj izradu Programske platforme i njene realizacije.
Stručni savet pokriva oblasti:
⦁ Ekonomija, privreda i finansije;
⦁ Odbrana i oružane snage;
⦁ Bezbednost i obaveštajni poslovi;
⦁ Diplomatija;
⦁ Zdravstvo;
⦁ Pravosuđe;
⦁ Poljoprivreda;
⦁ Gradjevinarstvo i infrastruktura;
⦁ Rudarstvo i energetika;
⦁ Odnosi sa dijasporom;
⦁ Trgovina, telekomunikacije i turizam;
⦁ Socijalna pitanja;
⦁ Prosveta i kultura;
⦁ Omladina i sport;
⦁ Kosovo i Metohija;
⦁ Državna uprava i lokalna samouprava;
⦁ Ekologija i zaštita životne sredine. 
CENTRALNI IZBORNI ŠTAB POKRETA
Član 34
Centralni izborni štab je telo Pokreta koje pre, za vreme i nakon izbora (parlamentarnih, lokalnih, gradskih i drugih) u Republici Srbiji, koordinira izbornim aktivnostima Pokreta.
Centralni izborni štab sastoji se od predsednika i deset članova koje bira predsednik Pokreta.
Centralni izborni štab Pokreta donosi odluke većinom od ukupnog broja članova i donosi poslovnik o svom radu.
Poslovi Centralnog izbornog štaba Pokreta: vrši pripreme za izbore, predlaže plan i program izbornih aktivnosti, stara se o sprovođenju izborne kampanje, vrši distribuciju propagandnog i izbornog materijala, obavlja druge poslove koje mu poveri predsednik Pokreta.

OPŠTINSKI ODBOR
Član 35
Opštinski odbor je organ Pokreta koji se formira na osnovu odluke predsednika Pokreta radi sprovođenja programa i ciljeva Pokreta na teritoriji opštine.
Opštinski odbor može se formirati ako na teritoriji opštine ima više od deset (10) članova Pokreta.
Opštinski odbor čine predsednik, zamenik predsednika Opštinskog odbora i sekretar Opštinskog odbora.
Dok se ne ispune uslovi za formiranje Opštinskog odbora, poslove Opštinskog odbora obavlja poverenik koga imenuje predsednik Pokreta.
Član 35
Izbornu Skupštinu opštinskog odbora zakazuje Opštinski odbor ili poverenik po odobrenju predsednika Izvršnog odbora Pokreta.
Izbornoj Skupštini odbora prisustvuje predsednik Pokreta, a u njegovom odsustvu potpredsednik Pokreta ili predsednik Izvršnog odbora Pokreta.
Skupštinu Opštinskog odbora čine članovi te opštine.
Član 36
Opštinski odbor pokreta:
⦁ Organizuje rad Pokreta na teritoriji opštine i sprovodi politiku Pokreta na svojoj teritoriji;
⦁ Daje Izvršnom odboru Pokreta predlog za inicijative;
⦁ Predlaže kandidate za poslanike;
⦁ Predlaže kandidate za funkcije lokalne uprave;
⦁ Vrši prijem u članstvo Pokreta;
⦁ Imenuje i razrešava lokalni Izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji;
⦁ Obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Pokreta;
⦁ Opštinski odbor Pokreta predstavlja predsednik Opštinskog odbora, a u njegovom odsustvu potpredsednik Opštinskog odbora Pokreta.
Opštinski odbor nema status pravnog lica, ali moze imati svoj pečat i tekući račun.
GRADSKI ODBOR
Član 37
Gradski odbor Pokreta obrazuje se uz saglasnost i odluku Predsednika Pokreta, radi okupljanja i neposrednog delovanja njenih članova na ostvarivanju ideja i programskih opredeljenja Pokreta od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za stanovništvo grada.
Članovi Gradskog odbora su: predsednici opštinskih organizacija, predsednik, potpredsednik i sekretar Gradskog odbora.
Član 38
Pokret deluje na nivou grada koji administrativnom podelom Republike Srbije ima više opština i koji se obrazuje odlukom Izvršnog odbora Pokreta radi objedinjavanja, usmeravanja i koordinacije opštinskih odbora Pokreta na području grada.
Gradski odbor razmatra i usvaja predlog kandidata za predsednika i potpredsednika gradskog odbora na predlog predsednika Pokreta.
Gradski odbor imenuje ostale kandidate na odgovarajuće funkcije.
Mandat izabranih traje četiri godine sa mogućnošću jednog reizbora.
Aktivnosti Gradskog odbora:
⦁ Organizuje rad Pokreta na teritoriji grada i sprovodi odluke pokreta;
⦁ Predlaže kandidate za gradske odbornike i nosioce odgovornih funkcija Gradske uprave;
⦁ Imenuje Izborni štab, organizuje i sprovodi izborne radnje na teritoriji grada uz saglasnost i nadzor Izvršnog odbora Pokreta;
⦁ Gradski odbor predstavlja predsednik Gradskog odbora, a u njegovom odsustvu potpredsednik Gradskog odbora Pokreta.
Odluke Gradskog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova.
Sednice Gradskog odbora održavaju se najmanje jednom mesečno.
Gradski odbor nema status pravnog lica, ali moze imati svoj pečat i tekući racun.
STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA
Član 39
Delatnost Pokreta se finansira donacijama i prilozima iz zemlje i inostranstva, sredstvima iz budžeta Republike, pokrajine, grada i lokalne samouprave, od članarina, sopstvenim privrednim i uslužnim aktivnostima u skladu sa zakonom.
Pokret moze pored osnovne kvalifikacije registrovati i druge delatnosti koje obezbeđuju sredstva za ostvarivanje programskih ciljeva.
Osnovna delatnost pokreta – 94.99 delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.
Imovina Pokreta je nedeljiva njome raspolaže i upravlja predsednik Pokreta, a u njegovom odsustvu potpredsednik Pokreta.
ZAVRŠNE ODREDBE
Član 40
Pokret deluje na teritoriji Republike Srbije.
Izvršni odbor Pokreta može formirati stručne odbore, fondove, klubove, kancelarije i druge oblike organizovanja po predlogu predsednika Pokreta ili Skupštine Pokreta.
Nosioci funkcija Pokreta mogu ujedno vršiti funkcije opštinskih ili gradskih odbora Pokreta osim predsednika Pokreta i potpredsednika Pokreta. Duple funkcije su dozvoljene samo ukoliko nema kandidata u opštinskom ili gradskom odboru, pa neko ko je već na funkciji u Pokretu, može preuzeti lokalnu funkciju dok se uslovi ne promene.
Poštujući zakonodavstvo drugih zemalja, Pokret može formirati odbore ili kancelarije u inostranstvu radi okupljanja članova i simpatizera koji tamo žive i rade.
Ove kancelarije ili odbori su direktno vezani za Izvršni odbor Pokreta, formiraju se i raspuštaju na osnovu odluke Izvršnog odbora po predlogu predsednika Pokreta.
Član 41
Prestankom rada Pokreta, imovina i sredstva se prenose na organizaciju pravnog naslednika Pokreta ili ako u protivnom takve organizacije nema, onda će se raspodeliti u tri sirotišta za napuštenu decu po izboru Skupštine.
Član 42
Ovim Statutom su utvrđena osnovna načela organizovanja i delovanja Pokreta.
Način rada organa i druga pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, mogu se regulisati posebnim odlukama i poslovnicima o radu organa Pokreta.
Inicijativu za izmene i dopune ovog Statuta mogu pokrenuti predsednik Pokreta, potpredsednik Pokreta, Izvršni odbor Pokreta ili 1/3 Skupštine Pokreta.
Član 43
Ovaj Statut stupa na snagu na dan usvajanja, a primenjuje se danom registracije kod nadležne institucije.
U Beogradu, 7. Februara 2019