Zaštita osoba sa invaliditetom

  1. Početna
  2. Zaštita osoba sa invaliditetom

Potpuno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom bez diskriminacije.
Pravo osoba sa invaliditetom na školovanje
Na osnovu principa jednakih prava obrazovnog sistema na svim nivoima, mora se osigurati da osobe sa invaliditetom ne budu isključene iz opšteg obrazovnog sistema. Deca sa invaliditetom ne mogu biti isključena iz osnovne ili srednje škole. Naprotiv, treba omogućiti pristup inkluzivnom, visokokvalitetnom i besplatnom obrazovanju na ravnopravnoj osnovi sa ostalom decom.
Pravo osoba sa invaliditetom na rad
Ovo pravo uključuje i sposobnost da se zarađuje za život kroz rad koji je slobodno izabran i slobodno prihvaćen. Zabrana diskriminacije na osnovu invaliditeta u svim zanimanjima i u zapošljavanju.
Socijalna zaštita
Osobe sa invaliditetom i njihove porodice koje žive u siromaštvu treba da imaju pristup državnoj pomoći za troškove vezane za invalidnost, uključujući obuku, savetovanje, finansijsku podršku i kratkoročnu pomoć.
Razvijanje programa za socijalna stanovanja.
Učešće u kulturnom životu
Osigurati pristup kulturnim materijalima u pristupačnim formatima, pristup televizijskim programima, filmovima, pozorišnim predstavama i drugim kulturnim aktivnostima.
Omogućiti osobama sa invaliditetom da razvijaju i koriste svoj kreativni, umetnički i intelektualni potencijal.


Politička prava
Osigurati da osobe sa invaliditetom mogu učestvovati u političkom i javnom životu na ravnopravnoj osnovi.
Glasanje i izborni materijali moraju biti odgovarajući, pristupačni i lako razumljivi.
Pravo za kandidovanje na parlamentrarnim, državnim i lokalnim izborima.
Zaštita braka i porodice
Preduzeti mere za eliminaciju diskriminacije osoba sa invaliditetom na onovu jednakosti sa drugima po pitanjima braka, porodice, roditeljstva i partnerstva.
Otklanjanje arhitektonskih prepreka
Stambene zgrade, zdravstvene ustanove, škole, državne ustanove moraju imati pristup koji omogućava nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom (u kolicima).